Posted on

cbd biverkningar

Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i
form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit.
Ett potentiellt framtida alternativ till NSAID kan vara cannabidiol (CBD), en organisk förening utvunnen ur plantan Cannabis sativa. Cannabis används sedan flera tusen år inom läkekonsten för
behandling av bland annat smärta och illamående. Utöver CBD innehåller plantan Δ9- tetrahydrocannabidiol (THC). Till skillnad från CBD har THC psykogen verkan vilket bidragit till rekreationellt bruk av cannabis. På humansidan i Sverige finns idag två godkända läkemedel med CBD
som aktiv substans, varav det ena även innehåller THC. Då ingen omfattande studie har gjorts gällande CBD-administrering till häst är kunskapsläget ytterst begränsat.
Studiens syfte var att studera huruvida CBD har en smärtlindrande effekt hos hästar med kronisk
ortopedisk smärta manifesterad som kronisk hälta samt biverkningsprofilen av oralt administrerad
CBD till häst. Mot ovanstående bakgrund rekryterades en kroniskt halt häst för att undersöka
huruvida CBD har analgetisk effekt på kroniskt halta hästar. Hästen administrerades 10 % cannabidiol olja, 1 mg/kg per os via en nässvalgssond. Därefter utvärderades hästens hälta kontinuerligt
med hjälp av variabeln Range Up Difference (RUD) Pelvis från den objektiva rörelseanalysen Qualisys® och utifrån smärtprotokollet the Composite Pain Scale (CPS). Blodprov togs för analys av
hematologi. Två veckor efter CBD-behandling gjordes en kontrollomgång där hästen utvärderades
i Qualisys® och smärtbedömdes vid motsvarande tidpunkter som vid behandlingsomgång.
Fyra timmar efter CBD-administration fick hästen kolik vilket inte kan uteslutas som eventuell biverkning. Inga andra eventuella biverkningar noterades. Medelvärdet av RUD Pelvis visade att hältan var som minst fyra timmar efter CBD-administrering. Enligt denna studie kan CPS inte anses
vara ett tillfredsställande protokoll för bedömning av smärta för kronisk smärta hos häst.
Resultatet av denna pilotstudie kan tyda på att CBD eventuellt skulle kunna ha analgetiska effekter
på kroniskt halta hästar men med kolik som möjlig biverkning. Då pilotstudien, med endast en häst,
är ytterst begränsad ska försiktighet iakttas avseende slutsatserna. Vidare studier på effekt av oral
CBD till häst efterlyses, såväl gällande smärtlindring som biverkningsprofil.

Malmgren, Anna , 2021. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (

Horses with chronic pain are often treated systemically with nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAID). This treatment could in some cases lead to serious adverse effects, mainly in the gastrointestinal tract manifested as ulcers and colitis.
A future potential alternative to NSAID treatment could be cannabidiol (CBD), an organic compound from the plant Cannabis sativa. In human medicine cannabis has been used for thousands of
years due to its analgesic, anticonvulsive and antiemetic properties. Besides CBD, the plant contains
a compound called Δ9-tetrahydrocannabidiol (THC). Contrary to CBD, THC has psychoactive properties and has contributed to the recreational use of cannabis. In Sweden there are currently two
approved drugs for human medicine containing CBD alone or CBD in combination with THC. Since
no extensive studies have yet been conducted regarding the use of CBD in horses the state of
knowledge is limited.
The aim of this study was to investigate whether CBD has an analgetic effect in chronic lame horses
as well as identifying occurrence of possible adverse effects followed by oral administration of CBD.
Against this background one horse with established lameness was recruited to investigate whether
CBD provides analgesic for chronic lame horses. The horse was given 10 % cannabidiol oil, 1
mg/kg, orally through a nasogastric tube. After administration the lameness of the horse was evaluated continuously with the objective lameness detector Qualisys® regarding the Range Up Difference (RUD) Pelvis value and with the pain scale the Composite Pain Scale (CPS). Blood samples
were taken to analyse haematology. Two weeks after the CBD treatment a control study was made
in which the horse was analysed in Qualisys® and by CPS at times corresponding to the CBD treatment.
Four hours after CBD-administration the horse showed symptoms of colic which cannot be ruled
out as a possible adverse effect. No other possible adverse effects were observed. The mean values
of RUD Pelvis showed that the lameness was at its mildest four hours after CBD administration.
According to this study CPS was not considered a satisfactory pain scale for chronic pain assessment.
The result of this pilot study may indicate that CBD could potentially have an analgesic effect on
chronic lame horses but with colic as a possible adverse effect. Since the pilot study, involving only
one horse, is extremely limited, the conclusions should be interpreted with major caution. Further
studies regarding both analgesic and adverse effects associated with oral CBD administration in
horses are required.

Abstract

CBD-olja eller cannabisolja är ett naturligt preparat och är inte ett läkemedel. Vi hävdar inte att CBD kan bota några sjukdomar. Vi tillhandahåller endast information om studier och forskning som har gjorts om effekterna av CBD på kroppen. Du måste själv bestämma vad du vill tro på och dra dina egna slutsatser.

5 / 5 ( 3 votes ) Det finns många anledningar att ge ditt husdjur såsom hund, katt eller häst CBD olja Flera stater i hela USA har tillåtit användning av medicinsk marijuana som ett behandlingsalternativ för personer med olika sjukdomar. Detta har öppnat dörren för mer forskning om annan medicinsk användning av cannabis….

4.4 / 5 ( 7 votes ) CBD-olja / Cannabisolja för Crohns sjukdom – vad du behöver veta Crohns sjukdom är en återfallande, kronisk inflammatorisk sjukdom i mag-tarmkanalen. Det tillhör en grupp av störningar som kallas inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD). Crohns sjukdom påverkar vanligtvis ileum och början av tjocktarmen, men kan påverka någon del av…

Vad är Endocannabinoid-systemet?

4.4 / 5 ( 14 votes ) CBD olja / cannabisolja för fibromyalgi – vad du behöver veta Fibromyalgi är ett tillstånd som kännetecknas av utbredd smärta och ömhet i musklerna. Forskning har visat att detta tillstånd drabbar cirka 10 miljoner människor i USA och 3 till 6% av världens befolkning. Eftersom symtomen ofta…

4.5 / 5 ( 10 votes ) CBD olja / Cannabisolja för Diabetes – Morgondagens bot idag Skriven av: Rachel Green Diabetes är en av världens dödligaste sjukdomar som drabbar miljontals människor utan diskriminering på grund av ålder, kön eller ras. Diabetes leder alltid till komplikationer i hjärtat, njurarna och nervskador bland andra tillstånd….

Rådfråga alltid din läkare innan du börjar ett nytt kosttillskott. De flesta läkemedelsprover riktas mot THC och detekterar inte förekomsten av CBD eller andra legala naturliga hampabaserade ingredienser.

Dessa uttalanden har inte utvärderats av varken FDA eller någon annan regering i något land och är inte avsedda att diagnostisera, behandla eller bota någon sjukdom.

CBD is readily obtainable in most parts of the United States, though its exact legal status is in flux. All 50 states have laws legalizing CBD with varying degrees of restriction, and while the federal government still considers CBD in the same class as marijuana, it doesn’t habitually enforce against it. In December 2015, the FDA eased the regulatory requirements to allow researchers to conduct CBD trials. Currently, many people obtain CBD online without a medical cannabis license. The government’s position on CBD is confusing, and depends in part on whether the CBD comes from hemp or marijuana. The legality of CBD is expected to change, as there is currently bipartisan consensus in Congress to make the hemp crop legal which would, for all intents and purposes, make CBD difficult to prohibit.

CBD is commonly used to address anxiety, and for patients who suffer through the misery of insomnia, studies suggest that CBD may help with both falling asleep and staying asleep.

Is cannabidiol legal?

CBD stands for cannabidiol. It is the second most prevalent of the active ingredients of cannabis (marijuana). While CBD is an essential component of medical marijuana, it is derived directly from the hemp plant, which is a cousin of the marijuana plant. While CBD is a component of marijuana (one of hundreds), by itself it does not cause a "high." According to a report from the World Health Organization, "In humans, CBD exhibits no effects indicative of any abuse or dependence potential…. To date, there is no evidence of public health related problems associated with the use of pure CBD."

Image: yavdat/Getty Images

Cannabidiol (CBD) has been recently covered in the media, and you may have even seen it as an add-in booster to your post-workout smoothie or morning coffee. What exactly is CBD? Why is it suddenly so popular?